İdealimaj İletişim & PR


Genel Sözleşme

1 TANIMLAR
1.1 Sözleşmede yer alan kısaltma ve terimlere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir:
"IDIM": Idealimaj Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
"Müşteri": Idealimaj Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından verilen hizmetleri satın alan şirket.
"Hizmet": Idealimaj Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ve müşteri arasında yapılan anlaşma dahilinde müşteriye sunulan hizmetler.

2 HİZMET KABUL KOŞULLARI
2.1 IDIM yalnızca bu sözleşmede yer alan maddelerin çizdiği çerçevede hizmetlerini sunar.
2.2 Müşterinin IDIM'in sağladığı hizmetlerden yararlanması için öncelikle müşteri istediği hizmetlere dair IDIM ile karşılıklı mutabakat yapmalı, bu mutabakat yazılı bir sözleşme oluşturularak taraflarca karşılıklı imzalanmalı, müşteri mutabık kalınan ön ödeme tutarını IDIM'e ödemelidir. IDIM bu şartlar dahilinde hizmet vermeye başlar. Müşteri ön ödemeden sonra geriye kalan tutarı imzalanan sözleşmede yer alan tarihlerde belirlenen şekilde ödemekle yükümlüdür.
2.3 IDIM müşteriden gelen herhangi bir hizmet talebini geri çevirme hakkını saklı tutar.

3 HİZMETLERİN TEMİNİ
3.1 IDIM müşteriye sağladığı hizmetleri sunarken yapılan çalışmaların yetenekli ve tecrübeli bir halkla ilişkiler ajansından beklenecek seviyede makul bir yetkinlik seviyesinde olmasına dikkat eder; öngörülü bir anlayışla, gerekli özen ve titizliği gösterir. Müşteri ile mutabık kalınan sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri iyi niyet prensibini benimseyerek gerçekleştirir.
3.2 IDIM taahhüt ettiği hizmetleri sunarken gerekli gördüğü hallerde, müşterinin aldığı hizmetle çelişen ve müşteriyi zarar uğratan bir durum arz etmediği sürece, operasyonel değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
3.3 IDIM verdiği hizmetlerin müşteri ile arasında imzalanan sözleşmede yer alan bütün maddelere uyacağının garantisini veriri. Sözleşmedeki maddelerde detaylandırılmamış bir hizmetin sunumu IDIM'in uygun bulduğu şekilde yapılır.
3.4 IDIM müşteriye hizmet verdiği süre boyunca, IDIM çalışanları tarafından kasıtlı zarar verme ve ihmal durumları haricinde, müşterinin uğrayabileceği maddi kayıplardan sorumlu değildir. Müşterinin uğradığı zarara IDIM'in aracılık ettiği bir başka ajans tarafından yol açıldıysa IDIM bu ajansın sağlayacağı sigorta bedelinin müşteriye ödenmesine garantör olmamakla beraber aracı olur. IDIM halkla ilişkiler aktiviteleri kapsamında medyaya sunulan, müşterinin sahibi olduğu ürünler ve tanıtım numunelerinden sorumlu değildir.
3.5 Müşterinin hizmetine sunulan ve IDIM'in 3.partiler aracılığı ile temin ettiği ürünler, bu ürünlerin temin edildiği 3.partilerin belirlediği kullanım koşullarına tabiidir. Müşteri bu ürünleri, kullanım koşulları dahilinde kullanmakla yürkümlüdür.
3.6 IDIM proje bitim tarihinden sonra müşteriye projenin devamı niteliğinde faydalı olacağını öngördüğü hizmetleri teklif edebilir. Bu hizmetler ekstra çalışma saatlerine tabii olacağı için ekstra fiyatlandırılır.
3.7 IDIM sunduğu halkla ilişkiler hizmetleri çerçevesinde müşterinin görsel ve yazılı medyada ne zaman ve ne ölçüde yer alacağını, yer alıp alamayacağını garanti edemez. Medya tarafından müşteri ve müşteriye ait ürün hakkında medyada çıkan haberlerin içeriğinden IDIM sorumlu değildir.

4 MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
4.1 Müşteri, IDIM'in taahhüt ettiği hizmetleri sunabilmesi için IDIM'e istenilen ve gerekli görülen bütün bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında verilmesinden sorumludur. IDIM'in verimli bir şekilde çalışması ve hizmetlerini sunabilmesi bu işbirliği olmadan mümkün değildir.
4.2 Müşteri IDIM tarafından gerekli görülen talimat ve prosedürleri uygulamakla yükümlüdür. Müşteri proje başlangıcında IDIM tarafından talep edilen her türlü bilgi ve görseli, istenilen formatta IDIM'e temin etmekle yükümlüdür.
4.3 IDIM kontrat dahilinde üretilen herhangi bir materyalin yasal, doğru, dürüst ve makul olmasında pay sahibidir. Ancak kontratta yer alan ve IDIM'in uzmanlık alanı dışındaki bir konuda verilen hizmetteki yasal uygunluktan, doğruluk ve eksiksizlikten müşteri sorumludur, IDIM'i tazmin eder.
4.4 IDIM yasadışı olduğunu, hakaret içerdiğini, kişilik haklarına ya da diğer haklara aykırı olduğunu düşündüğü herhangi bir konuda yazılı-sözlü döküman hazırlamak zorunda değildir. Müşteri için hazırlanan herhangi bir dökümanda hakaret içeren bir durum olması, kişisel haklara saldırı, patent-tasarım ya da telif haklarının çiğnenmesi vb. durumlarda IDIM'e açılan davalarda ödenmesi gereken avukat vb. ücretler dahil olmak üzere bütün masraflar müşteri tarafından tazmin edilir.

5 ÖDEME VE ÜCRETLER
5.1 IDIM aşağıda belirtilen durumlarda verdiği hizmetin bedelini sınırsız ölçüde değiştirme hakkına sahiptir:
5.1.1 Sunulan hizmet müşterinin talimatlarındaki değişiklikler ya da müşterinin eksik talimatları sebebi ile değiştirildiği takdirde.
5.1.2 Kontrat günü, hizmet başlangıç tarihi ve ödemelerin alınma tarihi arasında vergilerde değişiklik olması, hizmet alınan aracı 3.partilerin değişmesi, fiyatlarını değiştirmesi, yabancı kurlarda dalgalanmalar sonucu fiyat farkları oluşması durumunda.
5.2 Halka ilişkiler ve pazarlama aktiviteleri sonucunda basında yer alan haberlerin yayınlanma tarihinden bağımsız olarak ödemeler karşılıklı anlaşılan ödeme günü ve ödeme şeklinde ödenmelidir.
5.3 IDIM ve müşteri arasında gerçekleşmesi gereken ödemelerden ödenmemesi ya da müşterinin iflas etmesi durumunda, ya da IDIM'in müşterinin gerekli ödemeleri ödemeyeceğine kanaat getirmesi ya da müşterinin iflas edeceğine kanaat getirmesi durumunda IDIM herhangi bir uyarı yapmaksızın verdiği hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. IDIM'in ödenmesini yazılı olarak talep ettiği borçların 7 gün içerisinde ödenmemesi halinde IDIM müşteri ile yapılan kontratı iptal etme hakkına sahiptir. Kontratın iptalinden ötürü müşterinin uğrayacağı zarardan IDIM sorumlu değildir. Müşteri kontratın iptal edildiği tarihe kadar IDIM'in yaptığı harcamaları ve masrafları, IDIM'e olan borçlarını ödemekle yükümlüdür.
5.4 Ödemelerin zamanında yapılması zorunludur.
5.5 IDIM'in 3.partilerle çalıştığı ve 3.partilerden hizmet aldığı durumlarda, müşteri IDIM'e ödemeyi fatura kesim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde yapmalıdır.
5.6 Müşteri ile karşılıklı imzalanan sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, prodüksiyon hizmetleri dahilinde kesilen faturalar 30 gün içerisinde ödenmelidir.
5.7 Ödemelerde eksik ödeme olması ya da ödemelerin gecikmesi durumunda, IDIM geciken tutara ödemenin alınması gereken tarihten ödemenin alınacağı güne kadar (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranı + %3) oranında günlük faiz işletme ve borcunu bu faizli tutar üzerinden tahsil etme hakkına sahiptir. IDIM ayrıca bu durumda borcunu tahsil edene kadar verdiği hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.
5.8 IDIM'in gecikmiş ödemelerin toplanması için ekstra mesai harcadığı ve ya yasal yollara başvurduğu durumlarda oluşacak maddi kayıp müşteri tarafında tazmin edilir.
5.9 IDIM, faturada belirtilmemiş olsa dahi, verilen hizmet karşılığında geçerli olan KDV oranlarını hesaplayıp müşteriden tahsil etme hakkını saklı tutar.

6 ÜNVAN HAKKININ KORUNMASI
6.1 Müşteri verilen bütün hizmetler karşılığındaki ücretin tamamını ödeyene kadar IDIM verdiği hizmetlerin telif haklarını saklı tutar ve aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir:
6.1.1 Müşteri aldığı bütün hizmetlerin IDIM'e ait ve IDIM telif hakları dahilinde olduğunu belirtecek şekilde bu hizmetleri kullanır.
6.1.2 Müşteri, IDIM'den aldığı hizmetler karşılığında bu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli arsa, bina, depo vb. alanlara ve IDIM'in servis ve depolama amaçlı kullandığı müşteriye ait alanlara giriş izni verir.

7 YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI
7.1 13.1 ve 13.2 sayılı maddelerde de konu olduğu üzere IDIM hiçbir koşulda aşağıdaki maddelerde yer alan durumlarda yükümlü değildir. Müşteriye ait;
7.1.1 karlılıktaki azalma; ya da
7.1.2 kontratların kaybedilmesi; ya da
7.1.3 firma değeri ve gelir azalması; ya da
7.1.4 özel, doğrudan olmayan ya da dolaylı zararlar, işin bölünmesi, sekteye uğraması ya da işle ilgili bilgilerde oluşan hasarlar, kayıplar, 3.partilerin yada bir başkasının aldığı aksiyonlar ya da haksız fiilleri sonucunda oluşan hasarlar.
7.2 IDIM kendi kontolünde olmayan, kendisinden kaynaklanmayan, müşteriden kaynaklanan ya da müşterinin verdiği talimatların uygulanması sebebi ile kaynaklanan durumlarda hizmetin gecikmeli olarak verilmesinden ya da hizmetin verilmemesinden sorumlu değildir.
7.3 IDIM, öngörülü bir tavırla donanımlı ve tecrübeli bir bilgi işlem teknolojileri servisi ile sözleşme yaparak çalıştığı halde, IDIM dahilinde çalışmayan yetkisiz kişilerin e-posta, dosya, program, veritabanı ve benzeri müşteriye ait bilgilere, kazara, ihmal sonucu, yasadışı veya sözleşmeye aykırı yollardan ulaşması, bu verilerde oluşabilecek değişikliler ve hasardan sorumlu değildir.
7.4 IDIM, 3.partilerle sözleşme düzenlerken makul ve rasyonel ölçülerde bilmesi ve farketmesi gereken 3.partilerin ürünlerinin kanuna uygunsuz durum ve kullanımları haricinde, 3.partilere ait ürünlerin yasadışı olması halinde ya da 3.partilere ait ürünlerin yasalara aykırı bir şekilde kullanılması halinde sorumlu tutulamaz.

8 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1 Sözleşme dahilinde IDIM'in müşteri için ürettiği herhangi bir materyale ait fikri mülkiyet hakkı başlangıçtan itibaren yalnızca IDIM'e aittir ve IDIM bu fikri mülkiyet hakkının korunması için sicil dairesine tescil ettirme hakkını saklı tutar.
8.2 Tarafların mutabık kalması ve müşterinin IDIM'e ödemesi gereken bütün borçları ödemesi halinde, IDIM istediği fikri mülkiyet haklarını müşteriye transfer edebilir.
8.3 Müşteri, 3.partilerin sahip olduğu ürünlere ait lisansları yazılı olarak bildirildiği surette kabul eder ve 3.partilerin tedarik ettiği yazılım ve benzeri diğer hizmetlere ait bütün lisansların gerektirdiği koşullara göre hareket etme yükümlülüğündedir.

9 SÖZLEŞME FESHİ
9.1 Bu sözleşme tarafların 1 ay öncesinden karşı tarafa yazılı olarak geçeceği tebligat ile sonlandırılabilir. Müşteri sözleşme bitimi için tebligat geçmesi halinde aşağıda yer alan hususlarda sorumludur:
9.1.1 IDIM'e ödenmesi için anlaşılmış ve henüz ödenmemiş faturaların ödenmesi;
9.1.2 IDIM'in müşteri için planlanan henüz tamamlanmamış olan hizmetler dahil yaptığı bütün harcamaların faturalarının ödenmesi ve sözleşme bitimi için tebligat geçildiği tarihten itibaren başlamak üzere 1 aylık süreçte yapılması planlanan bütün aktiviteler için gerekli ödemelerin IDIM'e yapılması;
9.1.3 Sözleşme detayında onaylanan oranlar üzerinden tamamlanan ve tamamlanmayan bütün işler için yapılan masrafların faturalarının IDIM'e ödenmesi;
9.1.4 Müşteri ile yapılan sözleşmede bulunan talimatlar gereği 3.partilere yapılan anlaşmalarda IDIM'in sorumluluğunun bitmesi ve muhatap tarafın müşteri olması;
9.1.5 IDIM'e yapılacak olan bütün uyarıların ve gönderilecek olan tebligatların bu sözleşmede yer alan IDIM genel müdürü adına yapılması ve bu sözleşmede yer alan IDIM genel müdürü haricinde biri adına gönderilen notların geçersiz kabul edilmesi.

10 MUAFİYET
10.1 IDIM'in sözleşme gereği müşteriye verdiği hizmetleri sunarken şahıslara, firmalara ya da mülke gelebilecek zarar ve hasarlarda, açılabilecek dava vb. durumlarda müşteri IDIM'i tazmin eder. IDIM'in müşteriye sunduğu ve müşterinin kabul ettiği hizmetlere ait slogan, kullanılan kelimeler ve uygulanan metoda dair sorumluluk müşteriye aittir, bu hizmet konularında daha sonra doğabilecek telif ve patent hakları davalarında müşteri IDIM'i tazmin eder.

11 MAHSUP HAKKI
11.1 Müşterinin IDIM'e olan ödemeleri takas, mahsup etme, askıya alma, durdurma hakkı yoktur.

12 DEVİR
12.1 Bu sözleşme ile doğan hak ve yükümlülükler ve alınan hizmetler, IDIM'in yazılı onayı olmaksızın hiç bir koşul altında müşteri tarafından gönüllü ya da gönülsüz olarak, keyfi ya da kanunlar gereği, kısmen ya da tamemen bir başkasına devredilemez.
12.2 IDIM bu sözleşme ile doğan bütün hak ve sorumluluklarını müşteriden önceden onay almaksızın 3.partilere devredebilir. Böyle bir devir olması durumunda müşteri hizmet-alacak-verecek-borç vb. konulara dair evrakların devir işlemlerini IDIM'in talepleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

13 TANITIM
13.1 Tarafların aralarındaki sözleşmeye konu olan iş ile alakalı olarak yaptığı bütün medya duyurumları ve halka açık duyurular, promosyon ve pazarlama materyalleri de dahil olmak üzere tarafların karşılıklı onaylaması ve koordineli çalışması dahilinde yapılmalıdır.
13.2 IDIM müşteri tarafından içeriği kabul edilmiş ve medyaya duyurumu yapılmış bilgilerin medya tarafından kullanılış biçiminden sorumlu değildir.
13.3 Tepkisel halka ilişkilerin gerekli olduğu hallerde, IDIM, müşterinin daha önceden kendisine temin ettiği bilgiler ve müşterinin vermek istediği mesaj dahilinde, bu sözleşme dahilindeki maddelerle uyumlu olacak şekilde müşteri adına hareket etme hakkına sahiptir.

14. MÜCBİR SEBEPLER
14.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlarda IDIM taahhüt ettiği hizmetlerden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

15 KANUNLAR VE YARGI HAKKI
15.1 IDIM tarafından verilen hizmetler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Herhangi bir hukuksal anlaşmazlık durumunda başvurulacak olan mahkemeler İstanbul adliyesi iş ve hukuk mahkemeleri olacaktır. İDEALİMAJ Bilişim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Sicil No: 707987 ve Vergi No: 4700582252, İstanbul Ticaret Odasına Kayıtlı Ofis Adresi: Orhaniye Cd. No: 39 Kat: 4 Fatih-Sirkeci, İstanbul – Türkiye.


 
Ana Sayfa
| English | Genel Sözleşme| Ödeme Sayfası
            © Copyright 2012 İdealimaj İletişim & PR
 

Adres: Orhaniye Cad. No:39 Kat:4 Fatih/Sirkeci - İstanbul  Tel: 0(212) 351 10 79  Fax: 0(212) 351 10 78 E-mail: info@idealimaj.com